#festive500 day 1st Miyama, Kyoto
08:29
150 km
1,330 m
1,340 m
Starting Point
150 km
Destination

Details