DAY 183 - Bukhara > Navoiy

05:57
107 km
18.0 km/h
630 m
510 m