2018-10-13 - Rila, Malyovitsa Hotel - Zeleni Rid - Damga - Dodov Vrah - Urdini Ezera - Malyovitsa Hotel
08:29
18.5 mi
5,200 ft
5,200 ft
Starting Point
21 yd
1.55 mi
2.03 mi
3.21 mi
3.72 mi
4.18 mi
4.90 mi
5.39 mi
5.91 mi
6.38 mi
6.74 mi
7.16 mi
7.53 mi
7.92 mi
8.35 mi
9.01 mi
9.42 mi
9.94 mi
11.0 mi
11.4 mi
13.2 mi
15.3 mi
17.1 mi
18.5 mi
Destination

Details

  • Average Speed
    2.2 mph
  • Highest Point
    8,868 ft
  • Lowest Point
    5,105 ft